Điều khoản sử dụng CYDAS

Điều 1 (Mục đích)

Điều khoản sử dụng CYDAS này (Sau đây gọi là “Điều khoản này”.) quy định các điều kiện cần thiết và chính sách quản lý của Công ty chúng tôi nhằm giúp Khách hàng (được định nghĩa tại Điều 2) có thể sử dụng Dịch vụ này (được định nghĩa tại Điều 2) do Công ty CYDAS Inc. (Sau đây gọi là “Công ty chúng tôi”.) cung cấp một cách an toàn và thoải mái. Chỉ những Khách hàng đã đồng ý với Điều khoản này mới có thể sử dụng Dịch vụ này.

Điều 2 (Định nghĩa)

Trong Điều khoản này, ý nghĩa của những thuật ngữ nêu trong các mục bên dưới sẽ được quy định trong từng mục tương ứng.

1.

“Khách hàng” là những người ký kết Hợp đồng này với Công ty chúng tôi và được sử dụng Dịch vụ này.

2.

“Công ty thuộc Tập đoàn” là các pháp nhân trong số công ty con hoặc công ty liên kết của Khách hàng mà Khách hàng đã chỉ định việc đồng sử dụng theo Khoản 2 Điều 6.

3.

“Dịch vụ này” là những dịch vụ được đề cập trong đơn đăng ký sử dụng, bao gồm “CYDAS (trường hợp tên hoặc nội dung của dịch vụ được thay đổi hoặc bổ sung vì bất kỳ lý do nào, thì bao gồm cả dịch vụ sau thay đổi hoặc bổ sung đó)” do Công ty chúng tôi cung cấp, cũng như các dịch vụ tùy chọn, thành phần ngoại tuyến và dịch vụ hỗ trợ mà Công ty chúng tôi quy định riêng có liên quan đến Dịch vụ này. Tuy nhiên, không bao gồm các dịch vụ được cung cấp bởi ứng dụng của bên thứ ba.

4.

“Hợp đồng này” là hợp đồng sử dụng Dịch vụ này được ký kết giữa Công ty chúng tôi và Khách hàng dựa trên Điều khoản này.

5.

“Người dùng” là những cá nhân sử dụng Dịch vụ này trong số các cán bộ cấp cao hoặc nhân viên của Khách hàng và Công ty thuộc Tập đoàn.

6.

“Người quản trị” là cá nhân thực hiện quản lý việc sử dụng Dịch vụ này của Người dùng, đồng thời là đầu mối liên hệ với Công ty chúng tôi về việc sử dụng Dịch vụ này.

7.

“ID Người quản trị” là ID đăng nhập để Người quản trị thực hiện quản lý Người dùng. (Tùy thuộc vào nội dung của Dịch vụ này mà Khách hàng đăng ký, có thể không có ID Người quản trị.)

8.

“ID Người dùng” là ID đăng nhập mà Người quản trị thiết lập cho từng cá nhân cụ thể được chỉ định là Người dùng.

9.

“Thông tin lưu trữ” là thông tin của Khách hàng được tích lũy trên máy chủ, v.v… mà Công ty chúng tôi sử dụng để cung cấp Dịch vụ này khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ này. (Không chỉ giới hạn ở thông tin cá nhân của nhân viên phía Khách hàng, mà còn bao gồm cả dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống của Công ty chúng tôi khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ này.)

10.

“Đơn đăng ký sử dụng” là đơn đăng ký theo nội dung và hình thức được chỉ định bởi Công ty chúng tôi (bao gồm cả đơn qua trang đăng ký trực tuyến, nhưng một số trường hợp sẽ không thể lựa chọn đăng ký trực tuyến tùy vào nội dung của Dịch vụ này do Khách hàng đăng ký và thời hạn hợp đồng) mà Khách hàng có mong muốn sử dụng Dịch vụ này gửi đến Công ty chúng tôi.

11.

“Thời gian sử dụng” là khoảng thời gian mà Công ty chúng tôi cho phép Khách hàng sử dụng Dịch vụ này. Khoảng thời gian cụ thể sẽ được nêu trong một đơn đăng ký sử dụng riêng.

12.

“Thời hạn hợp đồng” là khoảng thời gian từ thời điểm hợp đồng được thiết lập theo Khoản 1 Điều 4, đến ngày cuối cùng của thời gian sử dụng được ghi trong Đơn đăng ký sử dụng, và khi Hợp đồng này được gia hạn theo Khoản 2 Điều 9, Thời hạn hợp đồng sẽ là khoảng thời gian từ ngày gia hạn cuối cùng đến ngày hết hạn hợp đồng.

13.

“Phí sử dụng” là chi phí mà Khách hàng phải thanh toán cho Công ty chúng tôi để sử dụng Dịch vụ này. Phí sử dụng cụ thể được nêu trong đơn đăng ký sử dụng riêng.

14.

“Công việc triển khai ban đầu” là các công việc cần thiết để sử dụng Dịch vụ này như xây dựng dữ liệu và di chuyển dữ liệu của thông tin liên quan đến Khách hàng v.v… Về nội dung những công việc này, trên cơ sở thảo luận với Khách hàng, Công ty chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất, chỉ định, và sẽ ký kết hợp đồng riêng với Khách hàng về Công việc triển khai ban đầu. (Tùy theo nội dung của Dịch vụ này, một số trường hợp không phát sinh công việc triển khai ban đầu.)

15.

“Thông tin cá nhân” là thông tin cá nhân được định nghĩa trong các luật về bảo vệ thông tin cá nhân, v.v… và nằm trong số các thông tin được Khách hàng tiết lộ cho Công ty chúng tôi để sử dụng Dịch vụ này. Ngoài ra, cũng bao gồm cả thông tin sẽ được tiết lộ trong tương lai.

16.

“Các luật về bảo vệ thông tin cá nhân, v.v…” là luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân của Nhật Bản và các luật liên quan, các hướng dẫn và hỏi đáp (Q&A), v.v… liên quan đến các đơn vị xử lý thông tin cá nhân, v.v… của Nhật Bản, Nghị định về bảo vệ thông tin cá nhân của Việt Nam (Personal Data Protection Decree) , cũng như các quy định luật khác của các quốc gia được áp dụng liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.

17

“Thông tin bí mật” là thông tin được một bên tiết lộ cho bên kia liên quan đến Dịch vụ này, đó là thông tin quan trọng về mặt kinh doanh hoặc về mặt kỹ thuật của bên tiết lộ, và bên tiết lộ đã chỉ rõ cho bên được tiết lộ rằng đây là thông tin bí mật.

Điều 3 (Áp dụng và thay đổi Điều khoản này)

1.

Công ty chúng tôi có thể ban hành mới các quy định, hướng dẫn, điều khoản đặc biệt, v.v… (Sau đây gọi chung là “Các quy định”.) trong phạm vi cần thiết và hợp lý mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng. Trường hợp Công ty chúng tôi ban hành Các quy định, Các quy định sẽ cấu thành một phần của Điều khoản này, tuy nhiên, nếu nội dung của Các quy định mâu thuẫn với Điều khoản này thì Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

2.

Công ty chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản này và Các quy định trong phạm vi cần thiết và hợp lý mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng. Tuy nhiên, điều này không bao gồm việc sửa đổi phí sử dụng.

3.

Trường hợp Công ty chúng tôi ban hành Các quy định dựa trên Khoản 1, hoặc thay đổi Điều khoản này và Các quy định dựa trên Khoản 2, chúng tôi sẽ thông báo nội dung đó cho Khách hàng trước 1 tháng (Sau đây gọi là “Thời hạn thông báo trước”.), bằng các phương pháp như đăng tải trên trang web cho Dịch vụ này của Công ty chúng tôi, hiển thị trên màn hình đăng nhập của Người quản trị, thông báo qua e-mail, v.v…, hoặc bằng các phương pháp hợp lý khác mà Công ty chúng tôi cho là thích hợp. Ngoài ra, những thay đổi đối với Điều khoản này và Các quy định sẽ có hiệu lực vào ngày tiếp theo sau khi kết thúc Thời hạn thông báo trước (Sau đây gọi là “Ngày có hiệu lực”.). Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp hoặc trường hợp bất khả kháng, chúng tôi có thể thông báo mà không xác định thời hạn thông báo trước, và trong trường hợp này thì ngày thông báo sẽ là Ngày có hiệu lực.

4.

Nếu Khách hàng, Người quản trị hoặc Người dùng sử dụng Dịch vụ này sau ngày có hiệu lực, chúng tôi sẽ xem như Khách hàng đã đồng ý với nội dung Điều khoản này hoặc Các quy định được sửa đổi hoặc soạn mới.

Điều 4 (Thành lập Hợp đồng này)

1.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng Dịch vụ này cần phải đồng ý với nội dung của Điều khoản này, chỉ định Người quản trị, điền các mục cần thiết vào Đơn đăng ký sử dụng và nộp cho Công ty chúng tôi để thực hiện đăng ký cho Hợp đồng này. Công ty chúng tôi sẽ thể hiện sự chấp thuận đối với đăng ký đó bằng cách gửi e-mail hoặc bằng phương pháp khác, và Hợp đồng này sẽ được thành lập tại thời điểm Công ty chúng tôi thể hiện sự chấp thuận đó.

2.

Ngoài những trường hợp được quy định trong các mục sau đây, chúng tôi có thể không chấp thuận đăng ký của người đăng ký theo đánh giá của Công ty chúng tôi. Nếu lý do từ chối là vì hành vi không tốt của người đăng ký, v.v… thì Công ty chúng tôi có thể không giải thích lý do từ chối cho người đăng ký.

Trường hợp không trung thực trong nội dung đăng ký
Trường hợp trước đây đã từng bị đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ do Công ty chúng tôi cung cấp vì vi phạm điều khoản, v.v…
Trường hợp Công ty chúng tôi xác định rằng người đăng ký có nguy cơ vi phạm Điều khoản này
Trường hợp Công ty chúng tôi xác định rằng người đăng ký thuộc thế lực chống đối xã hội, v.v… (là những người tương ứng với các mục trong Khoản 1 Điều 16), hoặc đang thực hiện bất kỳ hoạt động giao lưu hoặc tham gia nào với thế lực chống đối xã hội, v.v…, chẳng hạn như như hợp tác hoặc tham gia vào việc duy trì, vận hành hoặc quản lý thế lực chống đối xã hội, v.v… thông qua việc cung cấp tài chính hoặc phương thức khác
Trường hợp người đăng ký có khả năng gây bất lợi trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty chúng tôi, chẳng hạn như là đối thủ cạnh tranh, v.v…
Ngoài ra, trường hợp không phù hợp để trở thành Khách hàng vì các lý do tương tự các mục nêu trên

Điều 5 (Triển khai ban đầu)

Trường hợp Khách hàng ủy thác Công việc triển khai ban đầu cho Công ty chúng tôi, thì cần phải ký kết hợp đồng riêng về Công việc triển khai ban đầu. Để sử dụng Dịch vụ này một cách an toàn và thoải mái, chúng tôi đề xuất nên ủy thác công việc này cho Công ty chúng tôi. Bên cạnh đó, trong trường hợp không ủy thác Công việc triển khai ban đầu cho Công ty chúng tôi, một số ứng dụng có thể không khả dụng.

Điều 6 (Việc sử dụng Dịch vụ này)

1.

Để thực hiện Công việc triển khai ban đầu liên quan đến Dịch vụ này và sử dụng Dịch vụ này, cần phải tuân thủ Điều khoản này và Các quy định, cũng như các thông số kỹ thuật, môi trường hoạt động và các hạng mục khác mà Công ty chúng tôi quy định trong định nghĩa về môi trường sử dụng, v.v…

2.

Khách hàng được phép chỉ định các pháp nhân sử dụng chung Dịch vụ này trong số công ty con hoặc công ty liên kết của Khách hàng bằng cách điền vào các mục cần thiết trong Đơn đăng ký sử dụng và thực hiện đăng ký, các Công ty thuộc Tập đoàn đó được phép sử dụng chung Dịch vụ này với Khách hàng. Trong trường hợp như vậy, Khách hàng có nghĩa vụ yêu cầu Công ty thuộc Tập đoàn tuân thủ các nghĩa vụ dựa trên Điều khoản này liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ này, ngoài ra, Khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán phí sử dụng Dịch vụ này và tất cả khoản phải trả khác, phát sinh từ việc Công ty thuộc Tập đoàn sử dụng Dịch vụ này, cho Công ty chúng tôi.

3.

Khách hàng chỉ được cấp ID Người dùng cho Người dùng, không được cấp cho bất kỳ cá nhân nào khác.

4.

Khách hàng, với trách nhiệm của Khách hàng, phải thông báo và yêu cầu Người quản trị và Người dùng (bao gồm cả Công ty thuộc Tập đoàn) tuân thủ các nghĩa vụ của Khách hàng được quy định trong Điều khoản này và Các quy định. Khách hàng phải liên đới chịu trách nhiệm cùng Người quản trị và Người dùng đối với hành vi của Người quản trị và Người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ này, trong trường hợp Người quản trị hoặc Người dùng vi phạm nghĩa vụ của Khách hàng được quy định trong Điều khoản này hoặc Các quy định, Khách hàng, với trách nhiệm của Khách hàng, phải đình chỉ việc sử dụng Dịch vụ này đối với Người quản trị hoặc Người dùng đó theo hướng dẫn của Công ty chúng tôi, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa tái diễn.

5.

Khi sử dụng dịch vụ này, Khách hàng phải tuân thủ luật (bao gồm luật và quy định của nước ngoài có thể được áp dụng trực tiếp hoặc gián tiếp. Các trường hợp bên dưới áp dụng tương tự) và các hướng dẫn, v.v… do các bộ ngành liên quan quy định (Sau đây gọi chung là “Luật và quy định, v.v…”.).

6.

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa Khách hàng và bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ này, Khách hàng có trách nhiệm giải quyết tranh chấp đó. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, trừ trường hợp nguyên nhân của tranh chấp đó là do lỗi cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của Công ty chúng tôi.

Điều 7 (Trách nhiệm đối với thiết bị, v.v…)

1.

Khách hàng sẽ gánh chịu các chi phí và chịu trách nhiệm đối với việc chuẩn bị và bảo trì máy tính, phần mềm, các thiết bị khác, đường truyền dữ liệu và môi trường truyền dữ liệu khác, v.v… cần thiết để sử dụng Dịch vụ này một cách an toàn và thoải mái.

2.

Các biện pháp bảo mật cần thiết để sử dụng Dịch vụ này một cách an toàn và thoải mái, như ngăn ngừa nhiễm virus máy tính, ngăn ngừa truy cập trái phép và ngăn ngừa rò rỉ thông tin, v.v… sẽ do Khách hàng gánh chịu các chi phí và chịu trách nhiệm tùy theo môi trường sử dụng của mình.

Điều 8 (Quản lý thông tin tài khoản)

1.

Khách hàng có trách nhiệm cần phải quản lý chặt chẽ ID Người quản trị, ID Người dùng và mật khẩu đi kèm (Sau đây gọi chung là “Thông tin tài khoản”.) do Người quản trị và Người dùng sử dụng. Người quản trị và Người dùng không được tiết lộ, cho mượn, rò rỉ hoặc chuyển giao Thông tin tài khoản cho bên thứ ba, đồng thời Khách hàng phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng Thông tin tài khoản của Người quản trị hoặc Người dùng.

2.

Ngay cả trong trường hợp Khách hàng bị thiệt hại do lỗi sử dụng hoặc quản lý thiếu sót trong việc sử dụng Thông tin tài khoản của Người quản trị hoặc Người dùng, hoặc do hành vi sử dụng trái phép, v.v… của bên thứ ba vì những lỗi hoặc thiếu sót đó gây ra, Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại đó.

3.

Trường hợp Khách hàng tương ứng hoặc có khả năng tương ứng với các mục sau đây, hoặc trường hợp Công ty chúng tôi yêu cầu, Khách hàng phải báo cáo ngay cho Công ty chúng tôi về tình hình quản lý Thông tin tài khoản, sau đó thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của Công ty chúng tôi.

Khách hàng, Người quản trị hoặc Người dùng làm mất Thông tin tài khoản, hoặc tiết lộ, cho mượn, rò rỉ hoặc chuyển giao Thông tin tài khoản cho bên thứ ba, hoặc chia sẻ và sử dụng Thông tin tài khoản với nhiều người
Thông tin tài khoản bị sử dụng trái phép, v.v… bởi bên thứ ba

Điều 9 (Thời hạn hợp đồng)

1.

Thời hạn hợp đồng của Hợp đồng này là từ ngày Công ty chúng tôi bày tỏ ý định chấp thuận theo Khoản 1 Điều 4 và Hợp đồng này được thành lập, cho đến ngày cuối cùng của Thời hạn sử dụng được ghi trong Đơn đăng ký sử dụng.

2.

Ít nhất 1 tháng trước khi kết thúc Thời hạn hợp đồng, nếu không có thông báo từ chối gia hạn bằng văn bản từ phía Khách hàng hoặc Công ty chúng tôi gửi cho bên kia, thì Thời hạn hợp đồng và Thời hạn sử dụng của Hợp đồng này sẽ được gia hạn theo thời gian được ghi trong cột “Thời hạn gia hạn lần tiếp theo” của Đơn đăng ký sử dụng, và điều này cũng sẽ được áp dụng tương tự cho các lần gia hạn tiếp theo.

3.

Với điều kiện Hợp đồng này được gia hạn theo Khoản 2 trên đây, Công ty chúng tôi được phép thay đổi phí sử dụng và các điều kiện hợp đồng khác liên quan đến Hợp đồng này sau gia hạn vì lý do thay đổi tình hình kinh tế – xã hội hoặc tình hình sử dụng của Khách hàng, v.v…, bằng cách thông báo cho Khách hàng ít nhất 2 tháng trước khi kết thúc Thời hạn hợp đồng, và điều này cũng sẽ được áp dụng tương tự cho các lần gia hạn tiếp theo. Tuy nhiên, Công ty chúng tôi cam kết rằng những thay đổi đó sẽ không sai lệch đáng kể so với các điều kiện hợp đồng tại thời điểm ký kết Hợp đồng này. Ngoài ra, Khách hàng không đồng ý với những thay đổi về điều kiện hợp đồng đó có thể chấm dứt Hợp đồng này bằng cách thông báo từ chối gia hạn cho Công ty chúng tôi theo quy định tại Khoản 2 trên đây.

Điều 10 (Thay đổi nội dung hợp đồng, v.v…)

1.

Trường hợp Khách hàng muốn thêm ứng dụng hoặc thay đổi số người sử dụng, v.v…, Công ty chúng tôi và Khách hàng sẽ tiến hành thảo luận về việc thay đổi nội dung hợp đồng, và có thể thực hiện những thay đổi đó bằng văn bản thỏa thuận riêng (bao gồm cả trực tuyến, các trường hợp bên dưới áp dụng tương tự).

2.

Khi thay đổi số người sử dụng được ghi trong Đơn đăng ký sử dụng, gói cước sẽ thay đổi kể từ ngày phát sinh thay đổi. Trong trường hợp đó, Khách hàng phải thông báo trước cho Công ty chúng tôi, và phải có biên bản thỏa thuận riêng giữa Khách hàng và Công ty chúng tôi, trong đó quy định về gói cước chi tiết và phương thức thanh toán.

3.

Trong trường hợp việc cung cấp gói dịch vụ trước đó mà Khách hàng đang lựa chọn trở nên không phù hợp do lượng dữ liệu của Thông tin lưu trữ của Khách hàng tăng lên đáng kể hoặc do những thay đổi khác, Công ty chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng thay đổi nội dung hợp đồng, bao gồm cả thay đổi gói dịch vụ. Tuy nhiên, nếu Khách hàng không đồng ý với những thay đổi đó, thì chỉ có thể sử dụng Dịch vụ này trong phạm vi lượng dữ liệu của gói dịch vụ trước đó.

Điều 11 (Khách hàng hủy hợp đồng)

1.

Trường hợp Khách hàng thanh toán toàn bộ Phí sử dụng trong Thời hạn hợp đồng có ngày hủy hợp đồng cho Công ty chúng tôi không trễ hơn ngày ngày hủy hợp đồng, thì Khách hàng có thể hủy Hợp đồng này giữa chừng trong Thời hạn hợp đồng bằng cách thể hiện ý định đó trước 1 tháng bằng văn bản hoặc bằng phương pháp do Công ty chúng tôi chỉ định. Ngay cả trong trường hợp đã hủy Hợp đồng này giữa chừng dựa trên Điều này, Công ty chúng tôi cũng hoàn toàn không có nghĩa vụ hoàn trả Phí sử dụng, tiền phạt chậm thanh toán hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác đã nhận từ Khách hàng liên quan đến Dịch vụ này, cũng như sẽ không trả lại bất kỳ khoản thanh toán tính theo tháng hoặc tính theo ngày nào.

2.

Bất chấp quy định của Khoản 1 trên đây, trường hợp Công ty chúng tôi tương ứng với bất kỳ mục nào từ Mục 4 đến Mục 7 trong Khoản 1 của Điều tiếp theo, Khách hàng có thể ngay lập tức chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng này sau khi đã thông báo trước cho Công ty chúng tôi.

3.

Việc Khách hàng chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng này dựa trên quy định tại Khoản 2 trên đây sẽ không cản trở việc Khách hàng yêu cầu Công ty chúng tôi bồi thường thiệt hại mà Khách hàng gánh chịu.

Điều 12 (Công ty chúng tôi đình chỉ sử dụng và chấm dứt hợp đồng, v.v…)

1.

Trường hợp Khách hàng tương ứng với bất kỳ mục nào sau đây, Công ty chúng tôi, sau khi thông báo trước cho Khách hàng, được phép ngay lập tức thay đổi điều kiện sử dụng Dịch vụ này, đình chỉ sử dụng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ này, hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng này.

Trường hợp sau khi nhận được Đơn đăng ký sử dụng, đã xác định rõ rằng tương ứng với bất kỳ trường hợp nào trong các mục tại Khoản 2 Điều 4 của Điều khoản này
Trường hợp Khách hàng vi phạm Điều 15 của Điều khoản này
Trường hợp Khách hàng vi phạm Điều 16 của Điều khoản này
Trường hợp việc mở thủ tục phá sản, bắt đầu thủ tục phục hồi dân sự, bắt đầu thủ tục tổ chức lại công ty hoặc bắt đầu thủ tục thanh lý đặc biệt đã được quyết định
Trường hợp bị xử lý đình chỉ giao dịch với ngân hàng, hoặc bị xử lý đình chỉ giao dịch với trung tâm thanh toán bù trừ, hoặc các trường hợp bị đình chỉ thanh toán hoặc không thể thanh toán khác
Trường hợp bị xử lý hoặc bị yêu cầu xử lý bởi cơ quan công quyền như kê biên, tịch biên tạm thời, xử lý tạm thời, bán đấu giá, cưỡng chế thi hành, xử lý đình chỉ kinh doanh, xử lý chậm nộp, v.v…
Trường hợp đã giải thể hoặc đã quyết định giải thể
Trường hợp bên thứ ba mua lại cổ phần hoặc vốn cổ phần của hơn một nửa tổng số cổ phiếu đã phát hành hoặc tổng số quyền biểu quyết mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty chúng tôi, hoặc trường hợp có sự thay đổi quan trọng về quyền kiểm soát doanh nghiệp do tái cơ cấu tổ chức như sáp nhập, tách công ty, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh, v.v…
Trường hợp không thực hiện thanh toán các khoản phải trả dựa trên Hợp đồng này như không thanh toán phí sử dụng, v.v…, ngoài ra, trường hợp Khách hàng, Người quản trị hoặc Người dùng vi phạm bất kỳ nội dung nào của Điều khoản này, và mặc dù đã có thông báo yêu cầu khắc phục từ Công ty chúng tôi nhưng vẫn không thực hiện hoặc không khắc phục vi phạm đó trong vòng 10 ngày kể từ ngày gửi thông báo, hoặc lặp lại vi phạm đó
Ngoài ra, trường hợp không phù hợp làm Khách hàng vì các lý do tương tự các mục nêu trên

2.

Trong trường hợp Hợp đồng này bị chấm dứt toàn bộ hoặc một phần theo quy định ở Khoản 1 trên đây, Khách hàng sẽ mất quyền lợi về thời hạn đối với tất cả các khoản phải trả cho Công ty chúng tôi tại thời điểm chấm dứt hợp đồng, và phải thanh toán ngay lập tức toàn bộ các khoản đó cho Công ty chúng tôi trong một lần.

3.

Việc thay đổi điều kiện sử dụng, đình chỉ sử dụng và chấm dứt hợp đồng dựa trên quy định tại Khoản 1 sẽ không cản trở việc Công ty chúng tôi yêu cầu Khách hàng bồi thường cho các thiệt hại mà Công ty chúng tôi phải chịu.

Điều 13 (Hỗ trợ Khách hàng)

1.

Nội dung hỗ trợ liên quan đến Dịch vụ này mà Công ty chúng tôi cung cấp cho Khách hàng được quy định trong các mục sau đây.

Giải thích thao tác với phương pháp và người phụ trách mà Công ty chúng tôi nhận định là phù hợp trong thời gian làm việc của chúng tôi (từ 10:00 đến 12:00 và từ 13:00 đến 17:00 các ngày làm việc trong tuần)
Những hỗ trợ khác mà Công ty chúng tôi nhận định là phù hợp

2.

Để thực hiện những hỗ trợ được quy định tại Khoản 1, sau khi nhận được sự đồng ý trước của Khách hàng, Công ty chúng tôi sẽ đăng nhập vào Dịch vụ này bằng Thông tin tài khoản của Khách hàng, xem Thông tin lưu trữ của Khách hàng (Sau đây gọi chung là “Xác thực ủy quyền”.), chỉnh sửa hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết khác. Nếu không nhận được sự đồng ý này từ Khách hàng, Công ty chúng tôi có thể không hỗ trợ được đầy đủ cho Khách hàng về Dịch vụ này.

Điều 14 (Chi phí và thanh toán)

1.

Phí sử dụng cho Thời gian sử dụng là số tiền ghi trên Đơn đăng ký sử dụng hoặc trên biểu phí hiển thị trên trang web của Dịch vụ này (Tùy thuộc vào nội dung của Dịch vụ này, biểu phí có thể không được hiển thị trên trang web.). Ngoài ra, nếu có sự khác biệt giữa số tiền ghi trên Đơn đăng ký sử dụng và số tiền trên biểu phí hiển thị trên trang web, thì số tiền ghi trên Đơn đăng ký sử dụng sẽ được ưu tiên áp dụng. Khách hàng phải thanh toán toàn bộ Phí sử dụng tương ứng cho Công ty chúng tôi không trễ hơn ngày cuối cùng của tháng kế tiếp tháng có ngày bắt đầu Thời gian sử dụng (tuy nhiên, nếu ngày cuối cùng đó rơi vào thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ quốc gia và ngày nghỉ của Công ty chúng tôi do Công ty chúng tôi chỉ định, thì sẽ lấy ngày trước đó) bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Công ty chúng tôi chỉ định hoặc thanh toán trực tuyến (Tùy vào nội dung của Dịch vụ này và Thời hạn hợp đồng mà Khách hàng đăng ký, một số trường hợp sẽ không thể chọn phương thức thanh toán trực tuyến. Các trường hợp bên dưới áp dụng tương tự.). Hơn nữa, Phí sử dụng không dựa trên việc sử dụng Dịch vụ này trong thực tế, mà toàn bộ số tiền đó sẽ tự động phát sinh khi Hợp đồng này được thành lập.

2.

Trường hợp Hợp đồng này được gia hạn theo Khoản 2 Điều 9 của Điều khoản này hoặc theo thỏa thuận giữa Công ty chúng tôi và Khách hàng, Khách hàng phải thanh toán toàn bộ Phí sử dụng cho Thời gian sử dụng sau khi gia hạn cho Công ty chúng tôi không trễ hơn ngày cuối cùng của tháng kế tiếp tháng có ngày gia hạn (Nghĩa là ngày đầu tiên của Thời hạn hợp đồng sau khi gia hạn. Các trường hợp bên dưới áp dụng tương tự.) (tuy nhiên, nếu ngày cuối cùng đó rơi vào thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ quốc gia và ngày nghỉ của Công ty chúng tôi do Công ty chúng tôi chỉ định, thì sẽ lấy ngày trước đó) bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Công ty chúng tôi chỉ định hoặc thanh toán trực tuyến. Hơn nữa, Phí sử dụng không dựa trên việc sử dụng Dịch vụ này trong thực tế, mà toàn bộ số tiền đó sẽ tự động phát sinh vào ngày gia hạn khi gia hạn Hợp đồng này.

3.

Đối với Phí sử dụng, nếu quá thời hạn thanh toán quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 mà việc thanh toán cho Công ty chúng tôi không được thực hiện, thì Khách hàng phải thanh toán khoản phí chưa trả đó cộng thêm tiền phạt chậm thanh toán từ ngày tiếp theo sau ngày đến hạn thanh toán đến ngày thanh toán với tỷ lệ 14,6%/năm. Tuy nhiên, nếu phát sinh số lẻ nhỏ hơn 1 yên trong số tiền phạt chậm thanh toán này, số lẻ đó sẽ được làm tròn xuống.

4.

Phí chuyển khoản của các khoản thanh toán quy định từ Khoản 1 đến Khoản 3 sẽ do Khách hàng chi trả.

5.

Trường hợp Khách hàng thực hiện hành vi ác ý như chậm trễ đáng kể trong việc thanh toán Phí sử dụng và tiền phạt chậm thanh toán, v.v…, Công ty chúng tôi có thể ủy thác cho bên thứ ba thực hiện yêu cầu thanh toán và nhận thanh toán đối với Phí sử dụng, tiền phạt chậm thanh toán và các khoản khác mà Công ty chúng tôi có quyền yêu cầu thanh toán đối với Khách hàng dựa trên Hợp đồng này.

6.

Trừ trường hợp được quy định rõ ràng trong Điều khoản này, Công ty chúng tôi sẽ không hoàn trả cho Khách hàng Phí sử dụng, tiền phạt chậm thanh toán hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác đã nhận từ Khách hàng liên quan đến Dịch vụ này, cũng như sẽ không trả lại bất kỳ khoản thanh toán tính theo tháng hoặc tính theo ngày nào.

7.

Ngay cả trong trường hợp phát sinh một khoảng thời gian mà Khách hàng không thể sử dụng Dịch vụ này do các nguyên nhân như gián đoạn Dịch vụ này, đình chỉ sử dụng hoặc chấm dứt Hợp đồng này, v.v… trong Thời hạn hợp đồng của Hợp đồng này, Công ty chúng tôi cũng sẽ không thực hiện các biện pháp như bù trừ hoặc hoàn tiền Phí sử dụng, v.v… Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp tương ứng với Điều 22 và Điều 24, nếu nguyên nhân không thể sử dụng phát sinh chỉ từ lý do thuộc về trách nhiệm của Công ty chúng tôi, thì theo Khoản 3 Điều 23, chúng tôi sẽ thực hiện bù trừ hoặc hoàn tiền Phí sử dụng tương ứng với khoảng thời gian không thể sử dụng.

8.

Ngay cả trong trường hợp điều kiện sử dụng Dịch vụ này được thay đổi trong Thời hạn hợp đồng, Phí sử dụng đã phát sinh trước khi áp dụng thay đổi đó vẫn sẽ áp dụng theo điều kiện trước khi thay đổi.

9.

Trường hợp Phí sử dụng được xác định tại thời điểm ký kết Hợp đồng này là do chương trình giảm giá đặc biệt, v.v…, chúng tôi có thể sẽ tiến hành thỏa thuận lại về phí sử dụng với Khách hàng khi gia hạn hợp đồng hoặc khi kết thúc thời gian áp dụng chương trình giảm giá đặc biệt đó.

Điều 15 (Hạng mục nghiêm cấm, v.v…)

Khi sử dụng Dịch vụ này, Khách hàng phải cam kết không thực hiện các hành vi được liệt kê trong các mục sau đây (bao gồm hành vi xúi giục hoặc khuyến khích đối với những hành vi đó và hành vi chuẩn bị cho những hành vi đó), đồng thời cam kết không để Người quản trị, Người dùng hoặc bên thứ ba thực hiện những hành vi đó. Ngoài ra, trong trường hợp phát sinh thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí cho Công ty chúng tôi (bao gồm cả phí luật sư, v.v…, sau đây gọi chung là “Thiệt hại, v.v…”) do Khách hàng vi phạm các mục sau đây, thì Khách hàng phải bồi thường Thiệt hại, v.v… đó cho Công ty chúng tôi.

1.

Hành vi cho bên thứ ba sử dụng, hoặc bán, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba về Dịch vụ này hoặc thông tin có thể có được từ Dịch vụ này (bao gồm nhưng không giới hạn bởi Thông tin lưu trữ), trừ trường hợp được cho phép rõ ràng theo Điều khoản này

2.

Hành vi sử dụng trái phép Thông tin tài khoản của Người quản trị, Người dùng hoặc bên thứ ba

3.

Hành vi chia sẻ Thông tin tài khoản của Người quản trị hoặc Người dùng với nhiều người

4.

Hành vi phá hoại, gây cản trở hoặc chỉnh sửa, thay đổi, phỏng theo, truyền bá công khai, v.v… đối với hệ thống, dữ liệu hoặc mạng lưới của Công ty chúng tôi, hoặc hành vi lưu trữ, khởi chạy dữ liệu có chứa virus máy tính hoặc các chương trình máy tính độc hại khác trên hệ thống của Công ty chúng tôi

5.

Hành vi nhằm biên dịch ngược mã nguồn, thực hiện kỹ thuật đảo ngược, phân tích khác, v.v… đối với hệ thống của Công ty chúng tôi

6.

Hành vi xâm phạm các quyền lợi như quyền tài sản, quyền tác giả, quyền sáng chế, các quyền sở hữu trí tuệ khác, quyền riêng tư hoặc các quyền nhân thân khác, v.v…, hoặc các lợi ích đã được bảo vệ bởi pháp luật của Công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba

7.

Hành vi gây bất lợi hoặc thiệt hại cho Công ty chúng tôi

8.

Hành vi trái với đạo đức và trật tự công cộng

9.

Hành vi vi phạm hoặc có khả năng vi phạm Luật và quy định, v.v…

10.

Hành vi phát triển, cung cấp dịch vụ cạnh tranh với Dịch vụ này

11.

Các hành vi khác mà Công ty chúng tôi đánh giá là không phù hợp, như hành vi trái với mục tiêu của Dịch vụ này, v.v…

Điều 16 (Bài trừ thế lực chống đối xã hội)

1.

Khách hàng và Công ty chúng tôi phải tuyên bố và đảm bảo với bên kia về những nội dung được quy định trong các mục sau đây

Hiện tại và trong tương lai, mỗi bên hoặc người đại diện, cán bộ cấp cao, người tham gia quản lý kinh doanh thực tế, cổ đông lớn, nhân viên, hoặc đại lý, bên trung gian cũng như những người liên quan khác của mỗi bên (Sau đây gọi chung là “Những người liên quan”.) không phải là tổ chức tội phạm (Tổ chức tội phạm được định nghĩa theo quy định tại Mục 2 Điều 2 của Luật về phòng chống hành vi bất hợp pháp của thành viên tổ chức tội phạm, v.v… (sau đây gọi là “Luật phòng chống tội phạm có tổ chức”.). Các trường hợp bên dưới áp dụng tương tự.), thành viên tổ chức tội phạm (Thành viên tổ chức tội phạm được định nghĩa theo quy định tại Mục 6 Điều 2 Luật phòng chống tội phạm có tổ chức. Các trường hợp bên dưới áp dụng tương tự.), người chưa đủ 5 năm kể từ khi không còn là thành viên của tổ chức tội phạm, người có mối liên kết với tổ chức tội phạm (người có quan hệ với tổ chức tội phạm và sử dụng quyền lực của tổ chức đó để thực hiện các hành vi bất hợp pháp, v.v… hoặc cung cấp tiền/vũ khí cho tổ chức đó, v.v…), doanh nghiệp liên quan đến tổ chức tội phạm, băng nhóm tống tiền sokaiya, nhóm tội phạm dưới danh nghĩa ủng hộ phong trào xã hội hoặc nhóm tội phạm chuyên về tội phạm trí tuệ, cũng như các thế lực chống đối xã hội khác, v.v… (Sau đây gọi chung là “Tổ chức tội phạm, v.v…”.)
Mỗi bên hoặc Những người liên quan của mỗi bên không chịu sự chi phối hoặc ảnh hưởng của Tổ chức tội phạm, v.v…
Mỗi bên hoặc Những người liên quan của mỗi bên không sử dụng Tổ chức tội phạm, v.v…
Mỗi bên hoặc Những người liên quan của mỗi bên không thực hiện các hành vi cung cấp tài chính, cung cấp cơ sở vật chất cho Tổ chức tội phạm, v.v…, hợp tác hoặc tham gia vào việc duy trì và vận hành Tổ chức tội phạm, v.v…
Mỗi bên hoặc Những người liên quan của mỗi bên không có mối quan hệ bị lên án về mặt xã hội với thành viên của Tổ chức tội phạm, v.v…

2.

Khách hàng và Công ty chúng tôi tuyên bố và đảm bảo rằng mỗi bên không thực hiện hoặc sử dụng bên thứ ba để thực hiện bất kỳ hành vi nào thuộc một trong các mục sau đây.

Hành vi yêu cầu mang tính bạo lực
Hành vi yêu cầu không thỏa đáng vượt quá trách nhiệm pháp lý
Hành vi sử dụng lời nói và hành động mang tính đe dọa hoặc dùng bạo lực trong giao dịch
Hành vi lan truyền tin đồn, sử dụng thủ đoạn lừa đảo hoặc thế lực để làm tổn hại uy tín của bên kia, hoặc gây cản trở công việc của bên kia
Các hành vi khác tương tự các mục nêu trên

3.

Khách hàng và Công ty chúng tôi được phép ngay lập tức chấm dứt tất cả các hợp đồng đã ký kết giữa hai bên mà không cần thông báo cho bên kia nếu bên kia vi phạm hoặc có khả năng vi phạm Khoản 1 và Khoản 2 trên đây. Ngoài ra, trong trường hợp hợp đồng đã ký kết giữa hai bên bị chấm dứt theo Khoản này, thì bên bị chấm dứt hợp đồng không được thực hiện bất kỳ yêu cầu nào đối với bên chấm dứt hợp đồng về thiệt hại phát sinh do việc chấm dứt hợp đồng.

4.

Trường hợp phát sinh thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí (bao gồm phí luật sư, v.v…) cho Khách hàng hoặc Công ty chúng tôi do bên kia vi phạm các quy định trong Điều này, thì bên vi phạm phải bồi thường Thiệt hại, v.v… đó cho bên còn lại.

5.

Trong trường hợp chúng tôi đã ký kết với Khách hàng một hợp đồng riêng, ngoài Điều khoản này, về việc bài trừ thế lực chống đối xã hội liên quan đến Dịch vụ này, thì quy định này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều 17 (Xử lý thông tin lưu trữ)

1.

Công ty chúng tôi có thể sử dụng thông tin lưu trữ trong trường hợp cần điều tra hoặc phân tích để phát triển, vận hành, cung cấp hoặc cải thiện dịch vụ của Công ty chúng tôi. Tuy nhiên, khi sử dụng thông tin đó, Công ty chúng tôi cam kết sẽ xử lý dưới hình thức không thể xác định thông tin cá nhân.

2.

Công ty chúng tôi sẽ quản lý thông tin lưu trữ một cách an toàn và không làm rò rỉ cho bên thứ ba. Ngoài ra, Công ty chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và thích hợp nhằm giúp phòng ngừa rò rỉ thông tin lưu trữ và thực hiện các quản lý an toàn khác.

3.

Công ty chúng tôi có thể sao lưu các thông tin lưu trữ trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ này. Tuy nhiên, đối với thông tin lưu trữ thuộc loại Khách hàng tự đăng ký trên Dịch vụ này như thông tin nhân viên, thông tin tổ chức, v.v…, thì Khách hàng cũng cần thực hiện các biện pháp, chẳng hạn như tự sao lưu, v.v…, để phòng ngừa trường hợp thông tin lưu trữ vô tình bị xóa nhầm khỏi Dịch vụ này. Ngay cả trong trường hợp phát sinh thiệt hại cho Khách hàng do thông tin lưu trữ bị xóa, v.v…, Công ty chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm nếu thiệt hại đó xảy ra chỉ từ lý do thuộc về trách nhiệm của Khách hàng.

4.

Việc xử lý thông tin lưu trữ sau khi kết thúc Dịch vụ này được quy định tại Điều 25 của Điều khoản này.

Điều 18 (Xử lý thông tin cá nhân)

1.

Khi sử dụng Dịch vụ này, Khách hàng sẽ ủy thác việc quản lý và xử lý thông tin cá nhân cho Công ty chúng tôi. Quyền lợi liên quan đến thông tin cá nhân sẽ thuộc về Khách hàng, Công ty chúng tôi cam kết không sử dụng, xem, sao chép, tiết lộ hoặc cho bên thứ ba sử dụng các thông tin cá nhân vượt quá phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ này và phạm vi ủy thác tương ứng.

2.

Khách hàng phải cam kết tuân thủ Luật Bảo vệ thông tin cá nhân và các luật, hướng dẫn liên quan đối với việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân do Khách hàng tự thực hiện.

3.

Công ty chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, và đối với thông tin cá nhân được Khách hàng ủy thác xử lý, chúng tôi cam kết tuân thủ các luật về bảo vệ thông tin cá nhân, v.v…, các phương châm và hướng dẫn khác do chính phủ quy định áp dụng cho Công ty chúng tôi, cũng như chính sách bảo vệ thông tin cá nhân (chính sách quyền riêng tư) của Công ty chúng tôi. Ngoài ra, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân (chính sách quyền riêng tư) của Công ty chúng tôi đã được đăng tải trên trang web của Công ty chúng tôi.

4.

Đối với thông tin cá nhân biết được trong quá trình thực hiện xử lý thông tin cá nhân (Sau đây gọi là “Công việc này”.), Công ty chúng tôi cam kết sẽ yêu cầu các nhân viên cấp cao và nhân viên tham gia vào Công việc này tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong Điều này.

5.

Bất chấp quy định tại Khoản 1, Công ty chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong các trường tương ứng với bất kỳ mục nào sau đây.

Trường hợp cần thiết để bảo vệ các lợi ích quan trọng như tính mạng, sức khỏe, tài sản, v.v… của Khách hàng hoặc của cộng đồng
Trường hợp có yêu cầu tiết lộ dựa trên Luật và quy định, v.v…, và các trường hợp khác được cho phép dựa trên Luật và quy định, v.v…

6.

Công ty chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân do Khách hàng tiết lộ một cách an toàn và không làm rò rỉ cho bên thứ ba. Ngoài ra, Công ty chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và thích hợp nhằm giúp phòng ngừa rò rỉ thông tin cá nhân và quản lý thông tin cá nhân an toàn khác.

7.

Để xử lý các thắc mắc hoặc yêu cầu, v.v… từ Khách hàng liên quan đến thông tin cá nhân, Công ty chúng tôi sẽ chỉ định trước người chịu trách nhiệm quản lý và thông báo cho Khách hàng về thông tin liên hệ của người đó (Bao gồm thông báo trên trang web của Công ty chúng tôi.). Ngoài ra, trường hợp có sự thay đổi về người chịu trách nhiệm quản lý đó, Công ty chúng tôi cũng sẽ có thông báo tương tự.

8.

Công ty chúng tôi sẽ báo cáo cho Khách hàng về tình hình quản lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết và hợp lý, theo yêu cầu của Khách hàng.

9.

Liên quan đến thông tin cá nhân, trong trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ, hoặc trường hợp nhận được khiếu nại hoặc thắc mắc từ chính cá nhân đó hoặc bên thứ ba, Công ty chúng tôi sẽ ngay lập tức báo cáo điều đó cho Khách hàng và nỗ lực để giải quyết vấn đề đó. Ngoài ra, Công ty chúng tôi sẽ không trả lời khiếu nại hoặc thắc mắc đó nếu không có sự đồng ý trước của Khách hàng, và sẽ tuân theo hướng dẫn của Khách hàng trong việc xử lý khiếu nại hoặc thắc mắc đó.

10.

Việc xử lý thông tin cá nhân sau khi kết thúc Dịch vụ này được quy định tại Điều 25 của Điều khoản này.

11.

Khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ này, Công ty chúng tôi, với tư cách là bên xử lý được quy định trong Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của chính phủ Việt Nam (Personal Data Protection Decree), sẽ xử lý thông tin cá nhân theo hướng dẫn của Khách hàng là bên quản lý thông tin cá nhân. Mối quan hệ này giữa Khách hàng và Công ty chúng tôi sẽ được áp dụng theo điều khoản đặc biệt được quy định tại Phụ lục của Điều khoản này.

12.

Trường hợp ngoài Điều khoản này, chúng tôi và Khách hàng ký kết một hợp đồng riêng về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan đến Dịch vụ này, thì quy định này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều 19 (Giữ bí mật)

1.

Khách hàng và Công ty chúng tôi sẽ quản lý thông tin bí mật đã được bên kia tiết lộ với sự chú ý của người quản trị tốt, và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài nghiệp vụ liên quan đến việc áp dụng hoặc sử dụng Dịch vụ này (Sau đây gọi là “Nghiệp vụ này”.). Ngoài ra, Công ty chúng tôi và Khách hàng không được tiết lộ hoặc làm rò rỉ thông tin bí mật của bên kia cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước của bên kia.

2.

Thông tin tương ứng với một trong các mục sau đây sẽ không được bao gồm trong thông tin bí mật.

Thông tin mà bên được tiết lộ đã nắm được tại thời điểm tiết lộ
Thông tin đã được công bố rộng rãi tại thời điểm tiết lộ
Thông tin đã được công bố rộng rãi sau khi tiết lộ, không phải do hành vi của bên được tiết lộ
Thông tin do bên được tiết lộ phát triển độc lập mà không sử dụng thông tin bí mật
Thông tin mà bên được tiết lộ có được từ bên thứ ba mà không phải chịu nghĩa vụ bảo mật thông tin

3.

Khách hàng và Công ty chúng tôi có thể tiết lộ thông tin bí mật cho nhân viên cấp cao, nhân viên và người lao động phái cử của mình, là những người cần biết thông tin bí mật để thực hiện Nghiệp vụ này (Sau đây gọi chung là “cán bộ viên chức”.), cũng như cho luật sư, kế toán viên có chứng chỉ hành nghề, cố vấn thuế và các chuyên gia bên ngoài khác có nghĩa vụ bảo mật theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi tiết lộ thông tin bí mật cho cán bộ viên chức của mình, Khách hàng và Công ty chúng tôi phải yêu cầu cán bộ viên chức tiết lộ thông tin bí mật đó tuân thủ các nghĩa vụ được quy định tại Điều khoản này, và chịu trách nhiệm về hành vi mà cán bộ viên chức của mình thực hiện trong công việc.

4.

Trường hợp Công ty chúng tôi hoặc Khách hàng ủy thác lại Nghiệp vụ này cho bên thứ ba, bên ủy thác lại có thể tiết lộ thông tin bí mật cho bên nhận ủy thác lại. Tuy nhiên, bên ủy thác lại phải yêu cầu bên nhận ủy thác lại tuân thủ các nghĩa vụ được quy định tại Điều khoản này và phải chịu trách nhiệm về hành vi của bên nhận ủy thác lại thực hiện trong công việc được ủy thác lại.

5.

Trường hợp Khách hàng hoặc Công ty chúng tôi được cơ quan chính phủ như văn phòng chính phủ, v.v…, tòa án hoặc sở giao dịch sản phẩm tài chính nơi giao dịch chứng khoán có giá do mình phát hành, v.v… yêu cầu tiết lộ thông tin bí mật, thì được phép tiết lộ thông tin bí mật cho cơ quan chính phủ, tòa án hoặc sở giao dịch sản phẩm tài chính nơi giao dịch chứng khoán có giá do mình phát hành, v.v… đã đưa ra yêu cầu. Tuy nhiên, bên đã thực hiện tiết lộ dựa trên Khoản này phải nhanh chóng thông báo cho bên kia về việc đã thực hiện tiết lộ.

6.

Trường hợp Khách hàng và Công ty chúng tôi nhận thấy thông tin bí mật của bên kia đã bị sử dụng cho mục đích khác hoặc bị rò rỉ, vi phạm điều khoản này, thì phải ngay lập tức thông báo cho bên kia về sự việc đó. Trường hợp nhận được thông báo đó từ bên kia, Khách hàng và Công ty chúng tôi sẽ quyết định biện pháp xử lý sau khi thảo luận với bên kia.

7.

Khách hàng và Công ty chúng tôi xác nhận với nhau rằng việc tiết lộ thông tin bí mật dựa trên quy định này không đi kèm việc chuyển giao, chuyển nhượng các quyền sở hữu trí tuệ như quyền sáng chế, quyền tác giả, v.v… và quyền hoặc lợi ích khác mà bên tiết lộ hiện có hoặc sẽ có trong tương lai, và cũng không đi kèm việc thực hiện, sử dụng hoặc cấp phép sử dụng các quyền và lợi ích này.

8.

Khách hàng và Công ty chúng tôi xác nhận với nhau rằng quy định này không bảo đảm cho bên kia về tính chính xác, tính xác thực và tính hữu dụng của thông tin bí mật.

9.

Khách hàng và Công ty chúng tôi bày tỏ và bảo đảm rằng mình có quyền hạn chính đáng trong việc tiết lộ thông tin bí mật đã tiết lộ cho bên kia.

10.

Việc xử lý thông tin bí mật sau khi kết thúc Dịch vụ này được quy định tại Điều 25 của quy định này.

11.

Nếu ngoài Điều khoản này, chúng tôi và Khách hàng ký kết một hợp đồng riêng về bảo vệ thông tin bí mật liên quan đến Dịch vụ này, thì quy định này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều 20 (Tái ủy thác)

1.

Công ty chúng tôi được phép tái ủy thác toàn bộ hoặc một phần công việc liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ này cho bên thứ ba. Trong trường hợp này, Công ty chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra kỹ lưỡng xem bên thứ ba đó có phù hợp làm bên nhận tái ủy thác hay không. Ngoài ra, nếu thực hiện tái ủy thác, Công ty chúng tôi sẽ áp dụng cho bên nhận tái ủy thác các nghĩa vụ tương đương với nghĩa vụ của Công ty chúng tôi, đồng thời chịu trách nhiệm liên đới với bên nhận tái ủy thác theo Hợp đồng này về các hành vi mà bên nhận tái ủy thác đã thực hiện liên quan đến công việc đã được tái ủy thác.

2.

Căn cứ vào Khoản 1 trên đây, trong trường hợp tái ủy thác cho bên thứ ba, Công ty chúng tôi có thể tái ủy thác việc xử lý thông tin lưu trữ, thông tin cá nhân và thông tin bí mật cho bên thứ ba. Ngoài ra, liên quan đến thông tin cá nhân, trong trường hợp ủy thác cho bên thứ ba việc xử lý thông tin đó theo Khoản này, chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận trước từ Khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp gây khó khăn cho việc cung cấp Dịch vụ này như thiên tai, lỗi hệ thống, truy cập trái phép, v.v…, chúng tôi có thể không xin phép sự chấp thuận đó.

3.

Các chỉ thị, v.v… cho bên nhận tái ủy thác sẽ chỉ do Công ty chúng tôi thực hiện, và trong trường hợp hành vi của bên nhận tái ủy thác là dựa trên chỉ thị của Khách hàng, thì Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nêu trong Khoản 2 trên đây đối với những thiệt hại phát sinh do hành vi đó.

Điều 21 (Thay đổi thông tin Khách hàng)

Trường hợp có thay đổi, dù chỉ một phần, về thông tin người đăng ký ghi trong đơn đăng ký sử dụng, thông tin bên yêu cầu thanh toán, và các thông tin khác cần đăng ký trên cơ sở dữ liệu của Công ty chúng tôi đã nhận được từ Khách hàng, v.v… (Sau đây gọi chung là “thông tin Khách hàng”.), vui lòng nhanh chóng thông báo về những thay đổi đó cho Công ty chúng tôi hoặc đăng ký thông tin Khách hàng sau khi thay đổi theo phương pháp do Công ty chúng tôi quy định. Ngoài ra, nếu việc thông báo hoặc đăng ký đó không được thực hiện, thông tin Khách hàng đã đăng ký trước khi thay đổi sẽ được xem là chính xác, và Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng, ngay cả khi Khách hàng gặp phải bất lợi do thông báo không được gửi đến Khách hàng, v.v…

Điều 22 (Tạm ngưng Dịch vụ này vì lý do bất khả kháng)

1.

Trong trường hợp tương ứng với các mục sau đây, Công ty chúng tôi có thể tạm ngưng toàn bộ hoặc một phần việc cung cấp Dịch vụ này trong phạm vi cần thiết và hợp lý.

Trường hợp Công ty chúng tôi thực hiện bảo trì, cải tiến hoặc kiểm tra, v.v… thiết bị hoặc hệ thống sử dụng cho Dịch vụ này
Trường hợp không thể cung cấp Dịch vụ này do các nguyên nhân bất khả kháng như động đất, lũ lụt, sóng thần hoặc các thiên tai khác, mất điện, hỏa hoạn, chiến tranh, v.v…, sự cố đường truyền viễn thông, lỗi trong dịch vụ viễn thông do các doanh nghiệp viễn thông khác của Công ty chúng tôi cung cấp, sự cố do phần cứng hoặc phần mềm không phải do Công ty chúng tôi sản xuất, virus máy tính khó phòng vệ hoặc truy cập trái phép khó phòng vệ, quyết định dựa trên Luật và quy định, v.v…, hoặc do các nguyên nhân khác không từ lý do thuộc về trách nhiệm của Công ty chúng tôi
Các trường hợp khác mà Công ty chúng tôi đánh giá là cần phải tạm ngưng tạm thời việc vận hành Dịch vụ này

2.

Khi tạm ngưng toàn bộ hoặc một phần việc cung cấp Dịch vụ này theo quy định tại Khoản 1 trên đây, Công ty chúng tôi sẽ thông báo trước cho Khách hàng về việc đó. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp hoặc trường hợp bất khả kháng, chúng tôi có thể sẽ thông báo sau.

3.

Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm ngay cả trong trường hợp phát sinh thiệt hại cho Khách hàng bởi các biện pháp mà Công ty chúng tôi đã thực hiện căn cứ vào Điều này.

Điều 23 (Trách nhiệm của Công ty chúng tôi)

1.

Nghĩa vụ của Công ty chúng tôi liên quan đến Dịch vụ này được giới hạn trong nội dung dựa trên Hợp đồng này và các hợp đồng được ký kết riêng liên quan đến Dịch vụ này, và trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các trách nhiệm khác có thể phát sinh đối với Công ty chúng tôi liên quan đến các hợp đồng này được giới hạn trong nội dung được quy định trong Điều này.

2.

Công ty chúng tôi sẽ nỗ lực để Dịch vụ này được vận hành liên tục theo các thông số và môi trường hoạt động, v.v… do Công ty chúng tôi quy định, và Công ty chúng tôi cũng sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý để thu thập thông tin từ các nguồn thông tin mà chúng tôi tin là đáng tin cậy, và chỉnh sửa thích hợp các sai sót đó theo nhận định của Công ty chúng tôi. Để thể hiện những mục tiêu nỗ lực này, Công ty chúng tôi sẽ đăng tải các mục tiêu cấp độ dịch vụ (SLO) của Dịch vụ này lên trang web của Dịch vụ này, và nỗ lực để đạt được mục tiêu. Ngoài ra, các mục tiêu cấp độ dịch vụ (SLO) sẽ được sửa đổi khi phù hợp.

3.

Trong trường hợp Dịch vụ này ở tình trạng hoàn toàn không thể sử dụng được (Bao gồm cả tình trạng tương đương với tình trạng hoàn toàn không thể sử dụng được. Tuy nhiên, không bao gồm các trường hợp tạm ngưng theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 và Khoản 1 Điều 24.) từ lý do thuộc về trách nhiệm của Công ty chúng tôi, và thời gian tình trạng này kéo dài liên tục từ 48 giờ trở lên kể từ thời điểm xảy ra tình trạng này mà Công ty chúng tôi đã nhận biết được (Sau đây gọi là “thời gian không thể sử dụng”.), đồng thời, Khách hàng có yêu cầu bồi thường bằng văn bản, thì Công ty chúng tôi sẽ bồi thường cho Khách hàng số tiền tương đương phí sử dụng trong thời gian không thể sử dụng. Số tiền bồi thường được tính bằng cách nhân thời gian không thể sử dụng (Tuy nhiên sẽ tính theo đơn vị 1 giờ, nếu dưới 1 giờ thì sẽ được làm tròn xuống.) với số tiền tương đương phí sử dụng 1 giờ trong Thời hạn hợp đồng có thời gian không thể sử dụng. Ngoài ra, việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng cách trừ số tiền bồi thường đó vào khoản phí sử dụng mà Khách hàng sẽ trả vào lần tiếp theo, hoặc bằng phương pháp mà Công ty chúng tôi quy định riêng. Tuy nhiên, việc truy cứu trách nhiệm đối với thời gian không thể sử dụng của Khách hàng chỉ giới hạn trong yêu cầu bồi thường thiệt hại theo Khoản này, và nếu Khách hàng không yêu cầu bồi thường trong vòng 3 tháng kể từ ngày có thể yêu cầu bồi thường, thì quyền lợi theo Khoản này cũng sẽ bị mất.

4.

Ngoài quy định tại Khoản 3 trên đây, nếu gây ra thiệt hại cho Khách hàng vì lý do thuộc về trách nhiệm của Công ty chúng tôi, thì Công ty chúng tôi sẽ bồi thường cho thiệt hại đó. Tuy nhiên, phạm vi trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà Công ty chúng tôi phải chịu đối với Khách hàng, bất kể đó là trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm do hành vi trái pháp luật, hoặc bất kỳ nguyên nhân yêu cầu mang tính pháp lý nào khác, đều chỉ giới hạn ở những thiệt hại thông thường đã xảy ra trong thực tế đối với Khách hàng, và chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại khác (Bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiệt hại đặc biệt, tổn thất lợi nhuận, thiệt hại gián tiếp, thiệt hại có tính chất hậu quả và thiệt hại kèm theo.). Ngoài ra, bao gồm cả trường hợp chịu trách nhiệm theo Khoản 3 trên đây và theo thỏa thuận riêng, mức bồi thường thiệt hại của Công ty chúng tôi sẽ không vượt quá số tiền tương đương phí sử dụng của Thời hạn hợp đồng có ngày Khách hàng bị phát sinh thiệt hại, trường hợp trách nhiệm của Công ty chúng tôi vượt quá mức này thì sẽ được miễn trừ trách nhiệm.

5.

Điều kiện để Công ty chúng tôi chịu trách nhiệm theo quy định của Điều này là các điều kiện trong các mục sau đây cần phải luôn được đáp ứng.

Trường hợp Khách hàng nhận được yêu cầu từ Công ty chúng tôi, Khách hàng phải nhanh chóng thông báo và giải thích chi tiết về sự cố của Dịch vụ này cho Công ty chúng tôi, và thực hiện các biện pháp hợp tác khác mà chúng tôi yêu cầu
Khách hàng không vi phạm Điều khoản này và các quy định (trong trường hợp Công ty chúng tôi ban hành các quy định)

Điều 24 (Sự thay đổi, ngừng, v.v… Dịch vụ này do Công ty chúng tôi thực hiện)

1.

Công ty chúng tôi, vì lý do chiến lược kinh doanh của Công ty chúng tôi, và các lý do như nâng cấp phiên bản hệ thống nhằm cải thiện chất lượng Dịch vụ này và để đảm bảo tính ổn định của việc cung cấp dịch vụ, v.v…, được phép thay đổi nội dung hoặc ngừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ này bất cứ lúc nào, sau khi đã cân nhắc đầy đủ về mức độ ảnh hưởng đến việc sử dụng của Khách hàng. Ngoài ra, Công ty chúng tôi có thể chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng này.

2.

Trong trường hợp ở Khoản 1 trên đây, Công ty chúng tôi sẽ thông báo cho Khách hàng trước ít nhất 1 tháng qua email hoặc bằng phương thức mà chúng tôi cho là phù hợp. Tuy nhiên, khi xảy ra tình trạng khẩn cấp gây khó khăn cho việc cung cấp Dịch vụ này như thiên tai, sự cố hệ thống, truy cập trái phép, v.v…, chúng tôi có thể sẽ không xin phép sự chấp thuận đó, và trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo sau.

3.

Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm ngay cả trong trường hợp phát sinh thiệt hại cho Khách hàng bởi các biện pháp mà Công ty chúng tôi đã thực hiện căn cứ vào Điều này.

Điều 25 (Biện pháp sau khi kết thúc hợp đồng, v.v…)

1.

Sau khi kết thúc Hợp đồng này, nếu Công ty chúng tôi yêu cầu, Khách hàng phải ngay lập tức hoàn trả cho chúng tôi, hoặc tiêu hủy hoặc xóa tất cả các dữ liệu, tài liệu hướng dẫn, toàn bộ các tư liệu hoặc vật dụng khác, v.v… mà Công ty chúng tôi đã cho mượn hoặc cung cấp liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ này, theo phương thức mà Công ty chúng tôi chỉ định.

2.

Trường hợp toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng này kết thúc, Công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa hoặc thực hiện các biện pháp xử lý khác đối với thông tin bí mật, thông tin lưu trữ và thông tin cá nhân mà Công ty chúng tôi đang lưu giữ tại thời điểm kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên, nếu có thỏa thuận với Khách hàng về việc xử lý thông tin lưu trữ và thông tin cá nhân tại thời điểm kết thúc hợp đồng, thì Công ty chúng tôi sẽ ưu tiên kết quả của thỏa thuận đó. Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại của Khách hàng phát sinh do việc xử lý đó, và Khách hàng sẽ không thể đưa ra khiếu nại về việc xử lý đó.

3.

Nếu Công ty chúng tôi yêu cầu, Khách hàng có thể phải xóa hoặc thực hiện các biện pháp xử lý khác đối với các thông tin bí mật mà Công ty chúng tôi đã tiết lộ theo Hợp đồng này.

4.

Ngay cả sau khi Hợp đồng này kết thúc, quy định của Điều 19 vẫn có hiệu lực trong 5 năm

5.

Ngay cả sau khi Hợp đồng này kết thúc, các quy định tại Khoản 6 Điều 6, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 12, Khoản 3 đến Khoản 8 Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 18, Khoản 3 Điều 20, Khoản 3 Điều 22, Điều 23, Khoản 3 Điều 24, Điều 25 này, Khoản 2 Điều 27, Điều 28 đến Điều 32 vẫn có hiệu lực.

Điều 26 (Hạng mục xác nhận, v.v…)

1.

Hợp đồng này không đi kèm việc chuyển giao, chuyển nhượng các quyền sở hữu trí tuệ như quyền sáng chế, quyền tác giả, quyền thương hiệu, v.v…. và các quyền lợi hoặc lợi ích khác mà Công ty chúng tôi hiện có hoặc sẽ có trong tương lai, đồng thời cũng không đi kèm việc thực hiện hoặc cấp phép sử dụng các quyền này, ngoại trừ việc cấp phép liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ này.

2.

Khách hàng bảo đảm với Công ty chúng tôi rằng người chịu trách nhiệm đăng ký và Người quản trị được ghi trên đơn đăng ký sử dụng có quyền thực hiện mọi công việc liên quan đến Dịch vụ này.

Điều 27 (Thông báo)

1.

Thông báo của Công ty chúng tôi dành cho toàn bộ Khách hàng liên quan đến Dịch vụ này sẽ được thực hiện bằng một trong các phương thức được nêu trong các mục sau đây mà chúng tôi cho là phù hợp, và sẽ được xem là đã gửi được đến Khách hàng sau 3 ngày làm việc của Công ty chúng tôi, kể từ ngày thực hiện thông báo.

Đăng thông báo trên màn hình của trang web của Dịch vụ này
Đăng thông báo trên màn hình đăng nhập của Người quản trị
Gửi thông báo đồng loạt đến các địa chỉ nhận như địa chỉ email được đăng ký trong thông tin Khách hàng đăng ký tại thời điểm đó, v.v…

2.

Ngoài Khoản 1 trên đây, phương thức mà Công ty chúng tôi thông báo riêng đến Khách hàng là gửi văn bản hoặc email đến địa chỉ nhận dựa trên thông tin Khách hàng đã đăng ký tại thời điểm đó, hoặc đăng tải trên trang web của Dịch vụ này, và thông báo này được xem là đã được gửi đến Khách hàng vào thời điểm gửi văn bản hoặc email hoặc đăng tải trên trang web. Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng ngay cả khi Khách hàng gặp bất lợi do không kiểm tra văn bản, email hoặc màn hình trên trang web đó.

Điều 28 (Nghiêm cấm chuyển nhượng)

1.

Khách hàng không được phép cho Bên thứ ba kế thừa vị trí của mình trong Hợp đồng này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty chúng tôi (Bao gồm cả việc kế thừa toàn bộ do tách công ty, v.v… Các trường hợp bên dưới áp dụng tương tự.), ngoài ra, Khách hàng cũng không được phép chuyển nhượng, cho kế thừa hoặc thế chấp toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng này cho bên thứ ba. Ngoài ra, Công ty chúng tôi sẽ không từ chối sự chấp thuận đó trừ khi có lý do chính đáng.

2.

Công ty chúng tôi được phép chuyển nhượng hoạt động kinh doanh liên quan đến Dịch vụ này cho bên thứ ba (Không phân biệt chuyển nhượng kinh doanh, tách công ty hoặc bất kỳ hình thức nào khác.) bằng cách thông báo trước bằng văn bản cho Khách hàng. Ngoài ra, trong trường hợp việc chuyển nhượng đó xảy ra, Công ty chúng tôi được phép chuyển nhượng vị trí của mình trong Hợp đồng này, các quyền và nghĩa vụ theo Điều khoản này, thông tin lưu trữ và các thông tin khác liên quan đến Khách hàng cho bên nhận chuyển nhượng, và Khách hàng phải đồng ý trước tại Khoản này về việc chuyển nhượng đó.

Điều 29 (Điều khoản thỏa thuận)

Hợp đồng này cấu thành thỏa thuận cuối cùng và duy nhất giữa các bên liên quan đến tất cả các mục được bao gồm trong Hợp đồng này, và mọi thỏa thuận bằng văn bản, bằng lời nói hoặc ngầm định được thực hiện giữa các bên trước khi ký kết Hợp đồng này đều sẽ mất hiệu lực.

Điều 30 (Luật áp dụng)

Luật áp dụng liên quan đến Hợp đồng này là luật pháp Nhật Bản.

Điều 31 (Thẩm quyền đồng thuận)

Đối với tất cả các tố tụng có liên quan đến Hợp đồng này hoặc Dịch vụ này, Tòa án địa phương Tokyo hoặc Tòa án giản lược Tokyo sẽ là tòa án có thẩm quyền độc quyền xét xử sơ thẩm.

Điều 32 (Thảo luận)

Đối với các nội dung không được quy định trong Điều khoản này hoặc các nội dung phát sinh nghi vấn, các bên phải thảo luận theo nguyên tắc thương lượng thiện chí, và cố gắng giải quyết một cách hài hòa.

Thực hiện sửa đổi từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Phụ lục

Điều khoản đặc biệt về xử lý dữ liệu

Điều 1 (Mục đích và phạm vi áp dụng)

Liên quan đến việc Khách hàng (Sau đây gọi là “Bên quản lý”.) sử dụng Dịch vụ này, và yêu cầu Công ty chúng tôi (Sau đây gọi là “Bên xử lý”.) thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân, điều khoản đặc biệt về xử lý dữ liệu (Sau đây gọi là “Điều khoản đặc biệt này”.) quy định vai trò và nghĩa vụ của Bên quản lý và Bên xử lý, nhằm mục đích đảm bảo tuân thủ Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam (Personal Data Protection Decree, sau đây gọi là “PDPD”.) và tất cả các luật pháp khác về bảo vệ thông tin cá nhân được áp dụng (Sau đây gọi chung là “Luật bảo vệ dữ liệu”.).

Điều 2 (Định nghĩa)

Trong Điều khoản đặc biệt này, nếu sử dụng các thuật ngữ (bản dịch) được định nghĩa trong PDPD, các thuật ngữ đó sẽ có ý nghĩa tương tự như trong PDPD.

Điều 3 (Chỉ thị xử lý)

1.

Bên xử lý chỉ được xử lý dữ liệu cá nhân theo chỉ thị được văn bản hóa (bao gồm cả phương tiện điện tử như email, chat, v.v…, bên cạnh văn bản, sau đây cũng áp dụng tương tự) của Bên quản lý. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp hành vi liên quan được yêu cầu bởi pháp luật áp dụng. Trong trường hợp đó, Bên xử lý phải liên hệ với Bên quản lý về yêu cầu pháp lý đó trước khi xử lý, trừ khi pháp luật áp dụng đó nghiêm cấm.

2.

Bên xử lý phải thông báo ngay cho Bên quản lý trong trường hợp chỉ thị được đưa ra từ Bên quản lý vi phạm Luật bảo vệ dữ liệu theo quan điểm của Bên xử lý. Tuy nhiên, Bên xử lý sẽ không chịu trách nhiệm về việc vi phạm Luật bảo vệ dữ liệu khi thực hiện xử lý theo chỉ thị của Bên quản lý.

3.

Bên xử lý chỉ được xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý cụ thể được liệt kê trong Bảng I, trừ khi nhận được chỉ thị bổ sung từ Bên quản lý.

4.

Việc xử lý của Bên xử lý chỉ được thực hiện trong thời gian được ghi rõ trong Bảng I.

5.

Bên quản lý khi sử dụng Dịch vụ này xác nhận rằng tất cả dữ liệu cá nhân được cung cấp cho Bên xử lý đều tuân thủ nghiêm ngặt Luật bảo vệ dữ liệu (Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhận được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu về việc xử lý dữ liệu cá nhân và cung cấp cho Bên quản lý theo PDPD trước khi sử dụng Dịch vụ này). Bên xử lý không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến tính bất hợp pháp của dữ liệu cá nhân nhận được từ Bên quản lý để xử lý hoặc tính không tuân thủ Luật bảo vệ dữ liệu

Điều 4 (Tính an toàn của việc xử lý)

1.

Bên xử lý phải đảm bảo tính an toàn và bảo mật của dữ liệu cá nhân, đồng thời phải xem xét tính chất của dữ liệu cá nhân và thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi việc xử lý trái pháp luật, mất mát hoặc phá hủy dữ liệu cá nhân.

2.

Bên xử lý chỉ cho phép nhân sự của mình truy cập vào dữ liệu cá nhân trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ này. Bên xử lý đảm bảo rằng nhân sự được cấp quyền xử lý dữ liệu cá nhân nhận được đã cam kết giữ bí mật hoặc có nghĩa vụ bảo mật về mặt pháp luật thích hợp.

Điều 5 (Văn bản hóa và tuân thủ)

1.

Bên quản lý và Bên xử lý phải chứng minh được việc tuân thủ Điều khoản đặc biệt này.

2.

Bên xử lý cần cung cấp cho Bên quản lý tất cả thông tin cần thiết để chứng minh việc tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong Điều khoản đặc biệt này và phát sinh trực tiếp từ PDPD.

Điều 6 (Sử dụng Bên xử lý phụ)

1.

Bên xử lý không được ủy thác lại việc xử lý dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên quản lý, ngoại trừ trường hợp ủy thác cho bên xử lý phụ được ghi trong Bảng II. Trường hợp Bên xử lý muốn thay đổi Bảng II do bổ sung hoặc thay thế bên xử lý phụ, Bên xử lý phải liên hệ với Bên quản lý bằng văn bản một cách cụ thể tối thiểu trước 14 ngày, và cho Bên quản lý đủ thời gian để có thể đưa ra phản đối về việc thay đổi đó trước khi ủy thác cho bên xử lý phụ. Bên xử lý phải cung cấp thông tin cần thiết cho Bên quản lý để Bên quản lý có thể thực hiện quyền phản đối.

2.

Trường hợp Bên xử lý ủy thác cho Bên xử lý phụ thực hiện các hoạt động xử lý cụ thể (cho Bên quản lý), việc ủy thác đó phải được thực hiện theo hợp đồng quy định các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu về cơ bản giống với nghĩa vụ được áp đặt cho Bên xử lý theo Điều khoản đặc biệt này. Bên xử lý đảm bảo rằng Bên xử lý phụ sẽ tuân thủ các nghĩa vụ mà Bên xử lý phải thực hiện theo Điều khoản đặc biệt này và Luật bảo vệ dữ liệu.

3.

Bên xử lý sẽ, theo yêu cầu của Bên quản lý, cung cấp cho Bên quản lý bản sao của hợp đồng với bên xử lý phụ đó và bản sao của tất cả các sửa đổi sau đó. Trong phạm vi cần thiết để bảo vệ bí mật kinh doanh hoặc các thông tin bí mật khác bao gồm thông tin cá nhân, Bên xử lý được phép chỉnh sửa văn bản hợp đồng trước khi chia sẻ bản sao đó.

4.

Bên xử lý chịu trách nhiệm một cách toàn diện với Bên quản lý về việc thực hiện nghĩa vụ của Bên xử lý phụ theo hợp đồng với Bên xử lý đó. Bên xử lý thông báo cho Bên quản lý về bất kỳ hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng nào của Bên xử lý phụ.

Điều 7 (Hỗ trợ cho Bên quản lý)

1.

Bên xử lý phải nhanh chóng thông báo cho Bên quản lý về bất kỳ yêu cầu nào mà họ nhận được từ chủ thể dữ liệu. Bên xử lý không được tự mình xử lý yêu cầu đó trừ khi được Bên quản lý cho phép xử lý hoặc trừ khi có nghĩa vụ theo pháp luật áp dụng.

2.

Bên xử lý phải hỗ trợ Bên quản lý khi Bên quản lý thực hiện nghĩa vụ để đáp ứng yêu cầu thực thi quyền lợi từ chủ thể dữ liệu, có cân nhắc đến tính chất của việc xử lý đó. Ngoài ra, khi thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều này, Bên xử lý phải tuân theo chỉ dẫn của Bên quản lý.

3.

Ngoài ra, Bên xử lý phải hỗ trợ thêm nữa cho Bên quản lý để Bên quản lý tuân thủ chắc chắn các nghĩa vụ dưới đây, có cân nhắc đến tính chất của việc xử lý dữ liệu đó và thông tin mà Bên xử lý có thể thu thập được.

(1)Đảm bảo quyền lợi của chủ thể dữ liệu theo PDPD (Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truy cập, sửa đổi, xóa dữ liệu cá nhân, phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân, hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân.)
(2)Dựa trên PDPD để thực hiện đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc xử lý dữ liệu và đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc chuyển giao dữ liệu

Điều 8 (Thông báo xâm phạm dữ liệu cá nhân)

Trường hợp xảy ra xâm phạm dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu được xử lý bởi Bên xử lý, Bên xử lý phải thông báo cho Bên quản lý sau khi phát hiện sự xâm phạm đó mà không được trì hoãn quá mức. Thông báo này phải bao gồm tối thiểu các thông tin sau đây.

(1)

Giải thích tính chất của sự xâm phạm đó (nếu có thể, bao gồm danh mục và số lượng ước chừng của chủ thể dữ liệu và hồ sơ dữ liệu có liên quan).

(2)

Chi tiết của nơi liên hệ có thể thu nhận thêm thông tin về sự xâm phạm dữ liệu cá nhân đó

(3)

Các biện pháp đã thực hiện hoặc đề xuất thực hiện nhằm xử lý sự xâm phạm đó, bao gồm việc giảm nhẹ hậu quả dự đoán và ảnh hưởng xấu có thể xảy ra.

Trường hợp không thể có được tất cả thông tin này cùng một lúc, và chỉ trong phạm vi rằng việc đó không thể thực hiện được, thông báo ban đầu sẽ bao gồm các thông tin có thể có được tại thời điểm đó, và thông tin bổ sung, sau khi có khả năng có được, phải được cung cấp mà không có sự trì hoãn quá mức sau đó.

Điều 9 (Lưu trữ, hoàn trả, hủy bỏ dữ liệu cá nhân)

1.

Bên xử lý không lưu giữ dữ liệu cá nhân vượt quá thời hạn hiệu lực của Hợp đồng này hoặc thời hạn mà pháp luật áp dụng yêu cầu.

2.

Khi Hợp đồng này kết thúc, Bên xử lý phải xóa tất cả dữ liệu cá nhân đã xử lý cho Bên quản lý theo lựa chọn của Bên quản lý, và đảm bảo việc xóa đó với Bên quản lý, hoặc trả lại tất cả dữ liệu cá nhân cho Bên quản lý, và xóa tất cả các bản sao đang lưu giữ, trừ khi Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân yêu cầu lưu giữ dữ liệu cá nhân đó. Bên xử lý phải tiếp tục tuân thủ chắc chắn Điều khoản đặc biệt này cho đến khi dữ liệu đó được xóa hoặc trả lại.

Bảng I: Chi tiết xử lý

Danh mục chủ thể dữ liệu mà thông tin cá nhân được xử lý

Nhân viên, bên nhận ủy thác công việc và các thành viên khác của Bên quản lý

Danh mục dữ liệu cá nhân được xử lý

Dữ liệu cá nhân cần thiết cho Bên quản lý trong việc thực hiện tuyển dụng, v.v… chủ thể dữ liệu, bao gồm những dữ liệu sau đây:
Họ tên, ngày tháng năm sinh, độ tuổi, giới tính, ngày gia nhập công ty, mã số nhân viên, chức vụ, loại tuyển dụng, bộ phận, đánh giá, thù lao, phụ cấp, chuyên cần, hộ khẩu, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, thông tin gia đình, khuyết tật, hộ chiếu, lương hưu, thông tin liên lạc khẩn cấp, thị thực, thẻ lưu trú, giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt, kỷ luật lao động, đi lại, tài khoản ngân hàng, nơi ở, sơ yếu lý lịch, thông tin việc làm, thông tin sức khỏe, tự khai báo và đánh giá của nhân viên, kỹ năng sở hữu, thông tin liên quan đến kế hoạch sở hữu cổ phiếu cho nhân viên (Employee Stock Ownership Plan), giấy phép, bằng cấp

Tính chất của việc xử lý

Thu thập, ghi chép, chỉnh sửa, cấu trúc, lưu trữ hồ sơ, sửa đổi hoặc thay đổi, tìm kiếm, tham chiếu, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền gửi, phân phát, hoặc làm cho có thể sử dụng bằng cách khác, chỉnh hàng hoặc kết hợp, giới hạn, xóa hoặc tiêu hủy hoặc xử lý dữ liệu cá nhân khác

Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân cho Bên quản lý

Để cung cấp Dịch vụ này và thực hiện các nghĩa vụ khác của Bên xử lý được quy định trong Hợp đồng này

Thời hạn xử lý

Trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng này và trong thời hạn mà pháp luật áp dụng yêu cầu

Bảng II: Danh sách các bên xử lý phụ

1

Tên công ty: Box.com (UK) Ltd
Địa chỉ: White Collar Factory 1 Old Street Yard, Floors 14-15, London, England, EC1Y 8AF, the UK

2

Tên công ty: Amazon Web Services, Inc
Địa chỉ: 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, the U.S.A